Vedtægter

Vedtægter
for STOK, Dansk forening for systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation
Vedtægterne er vedtaget d. 18.01.1988 og senest revideret d. 11.11.2022.


§ 1 Navn
Stk. 1. Foreningens navn er STOK, Dansk forening for systemiske, narrative og andre relationsbaserede former terapi og konsultation. Stiftelsesår 1988. Foreningen er en uafhængig, ikke-profitskabende interesseorganisation. Foreningens hjemsted er på formandens adresse.

§ 2 Formål

Stk. 1. At fremme kendskabet til og styrke anerkendelsen af systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation.

Stk. 2. At fremme samarbejdet og kontakten mellem personer og grupper der er interesseret i eller arbejder med systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation, forskning, undervisning og ledelse.

Stk. 3. At arbejde for udviklingen af systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultations anvendelse indenfor forskellige sider af samfundslivet, samfundets institutioner og arbejdspladser m.v.

Stk. 4. At støtte medlemmer, der arbejder med systemiske, narrative og andre relationsbaserede former for terapi og konsultation, bl.a. med henblik på disse medlemmers interesse i faglig udvikling, arbejdsforhold og etiske.

Stk. 5. At fremme en høj faglig og etisk standard hos medlemmer, der arbejder med systemiske, narrative yoga andre relationsbaserede former for terapi og konsultation.

§ 2A Foreningens arbejdsområder

Foreningens opgaver kan bl.a. være:

Stk. 1. At varetage kontinuerlig informationsvirksomhed blandt medlemmerne.

Stk. 2. Organisere aktiviteter som imødekommer medlemmernes behov for erfaringsudveksling vedrørende systemiske, narrative og andre relationsbaserede 

praksisser.

Stk. 3. Arrangere kortere eller længere uddannelsesaktiviteter inden for det systemiske, narrative og andre relationsbaserede praksisser.

Stk. 4. Varetage oplysningsvirksomhed over for myndigheder, organisationer m.v. vedrørende de systemiske, narrative og andre relationsbaserede teorier og praksisser.


§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem. Institutioner, organisationer og lignende kan blive støttemedlemmer, såfremt de tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at træffe afgørelse om godkendelse af medlemskab. Bestyrelsen har pligt til at forelægge alle eventuelle afslag på ansøgning om medlemskab på den forekommende generalforsamling herefter.
Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der har modarbejdet foreningens formål, eller handlet i strid med foreningens love og regler. Bestyrelsen har pligt til at forelægge eventuelle eksklusioner på den forekommende generalforsamling herefter.
Stk. 4. Gyldigt medlemskab forudsætter betalt kontingent. Medlemskab bortfalder ved kontingentrestance på 3 måneder.

§ 4 Ledelse
§ Stk. 1. Stk. 1. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter med mindst følgende faste hverv: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges formand og kasserer på generalforsamlingen.
Stk. 2. Ved valg til bestyrelsen er afstemningen skriftlig og hemmelig.
Stk. 3. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Ved stemmelighed foretages der ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået højest stemmetal.
Stk. 4. Valgperioden er to år for bestyrelsen, dog vælges bestyrelsessuppleanterne for et år.

I ulige år vælges formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer.
I år, hvor bestyrelsen består af 7 medlemmer, er 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. I år, hvor bestyrelsen består af 6 medlemmer, er 2 på valg i ulige år og 2 i lige år.
I år, hvor bestyrelsen består af 5 medlemmer, er 2 på valg i ulige år og 1 på valg i lige år.

Stk. 5. Bestyrelsen skal føre protokol. I øvrigt fastsætter den selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 2 færre end det samlede antal medlemmer til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. En repræsentant fra hvert udvalg har adgang til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Undtaget herfor er punkter om personsager.
Stk. 8. Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Stk. 9. Bestyrelsens arbejdsår er mellem 2 generalforsamlinger. Foreningens regnskabsår er fra d. 1. oktober til d. 30. september.
Stk.10. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
 
§ 5 Udvalg
Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov. Generalforsamlingen kan også efter de gældende regler pålægge bestyrelsen at nedsætte udvalg med nærmere afgrænset arbejdsområde.
Stk. 2. Udvalg varetager på grundlag ef et kommissorium godkendt af bestyrelsen afgrænsede områder af foreningens anliggender.
Stk. 3. Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen, som kan forlange en orientering om udvalgets arbejde.

Udvalgene vælger selv formand, der fungerer som kontaktperson til bestyrelsen.

§ 6 Foreningsmøder
Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen, at arbejde for at der holdes lokale arrangementer for alle medlemmer.

§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i november måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt til samtlige medlemmer med mindst en måneds varsel med angivelse af tid og sted samt forslag til dagsorden.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Stk. 5. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Institutioner kan som støttemedlemmer møde med en repræsentant med stemmeret. Alle almindelige medlemmer har stemmeret forudsat betalt kontingent.
Stk. 6. Generalforsamlingen kan bestemme, at andre personer kan gives adgang og eventuelt taleret. Stk. 7. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:


1: Valg af dirigent/mødeleder, der skal konstatere om mødet er lovligt indkaldt. Der kan vælges 2 dirigenter.
2: Valg af referent(er).
3: Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
4: Beretninger fra eventuelle udvalg.
5: Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6: Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget for nyt regnskabsår.
7: Indkomne forslag
8: Valg af formand / kasserer (ulige/lige år).
9: Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4 stk. 4.).
10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
11: Valg af 2 revisorer.
12: Eventuelt.

§ 8 Forslag til generalforsamlingen
Stk. 1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30.
september.

§ 9 Afstemning på generalforsamlingen
Stk. 1. Afstemninger på generalforsamlingen er normalt åbne og afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det.

§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer i foreningens vedtægter skal finde sted på ordinær generalforsamling og kræver mindst ¾ flertal af stemmeberettigede.
Stk. 2. Ændringer af foreningens vedtægter kan også finde sted på ekstraordinære generalforsamlinger og kræver da, at 2/3 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og afstemningen afgøres da ved simpelt flertal.
Stk. 3. Er der ikke 2/3 stemmeberettigede medlemmer til stede ved en ekstraordinær generalforsamling, kan der
indkaldes til en ny generalforsamling, dog senest 8 uger og tidligst 3 uger efter den foregående ekstraordinære generalforsamling.

§ 11 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling ved skriftlig afstemning og med mindst ¾ majoritet af samtlige medlemmer.
Stk. 2. Hvis et flertal for opløsningen af foreningen er mindre end ¾ af foreningens medlemmer, forelægges opløsningen på ny, ekstraordinær generalforsamling mindst 3 uger efter, hvor nedlæggelse kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Eventuel formue eller anden af foreningens ejendom skal ved foreningens nedlæggelse fordeles til formål, der svarer til foreningens, efter afgørelse af generalforsamlingen.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen d. 11.11.2022.