TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

 STOK inviterer til

årsmøde i Svendborg

13. og 14. november 2009

 

PROGRAM:


Fredag

 


8.30 – 9.30    Ankomst og indlogering

 

9.30 – 9.45    Velkomst ved STOKs formand Ole Nygaard

 

9.45 – 12.15  Hovedoplægsholder:

                      Elspeth McAdam taler om kærligheden

 

12.15 – 13     Frokost

 

13 - 14.30      Workshops:

 

Udviklingspsykologiske invitationer til terapi- og behandlerfeltet

John Gurnæs

På denne workshop vil deltagerne blive inviteret med til at se på narrativ og systemisk praksis i lyset af nogle udvalgte udviklingspsykologiske teorier.

I dette lys kommer ’kognitive’ og ’adfærdsterapeutiske’ forståelser af de to traditioner, til at træde i baggrunden, og mere brede udviklingspsykologisk inspirerede perspektiver vil træde i forgrunden. Dette har også praktisk terapeutiske implikationer, hvilket workshoppen også vil dreje sig om. 

                     Workshoppen, som også vil omfatte en lille øvelse, vil tage sit udgangspunkt i Michael Whites teori om traumer, som bl.a. har hentet sin inspiration i psykologiske og udviklingspsykologiske teorier om ’selvet’.

 

Når Tro, Håb og Kærlighed ikke er nok

                      Ole Nygaard og Winnie Ørting

Vi fokuserer på ”De klassiske faldgruber i parforholdet”, som vi har mødt gennem mange års erfaringer som terapeuter i parterapi – og vi giver systemiske / kommunikative indfaldsvinkler på, hvordan problemerne kan gribes an som terapeuter – eller blot som medlem af et parforhold.

Workshoppen vil bestå i oplæg, cases og videoklip fra en af vore terapier med klassikeren:Ungt par med små børn støver til i parforholdet.”

 

                     


                      Tavlen som stillads
                      Tavlebrug som dekonstruerende praksis i forskellige kontekster

                      Anne Saxtorph og Anne Romer

                     Workshoppen handler om selve tavlebrugen i vores forskellige samtaler og konsultationer i den daglige praksis. Vi ønsker at sætte fokus på fortællingen, og hvordan der kan skrives på tavlen, med inspiration fra Jerome Bruners ideer om fortællingens ’rettethed’ og ”mening i handling” (menings-skabelse). Tavlebrug har mange af os i feltet gjort brug af i mange år med forskellige formål. Vi har udviklet en form for tavlepraksis, som vi gerne vil præsentere. Med ”Tavlen som stillads” har vi sat fokus på at udfolde og dekonstruere fortællingerne undervejs.

                     Vi ønsker også på workshoppen sammen med deltagerne at udforske ideer om fokuspersonens og terapeutens position ved netop det at skrive dele af det fortalte op på en tavle. Vi er nysgerrige på, hvad der bliver synligt og måske samtidig mindre synligt, eller ligefrem usynligt i de skriftlige dokumenterede fortællinger på tavlen og hvordan det har indflydelse på den videre proces.

                      Vi vil komme ind på følgende:

·         Hvordan udvælges og prioriteres fortællinger til tavlen?

·         Hvordan struktureres tavlen?

·         Hvad er en fortællings ’rettethed’?

·         Hvad gør tavlen mulig ift. fokuspersonen og terapeutens positioner?

·         ”Tavlens magt” og hvad ’lover’ tavlen som stillads?

                      Vi ser frem til at udfolde disse ideer i samspil med deltagerne på workshoppen.

 

 

15 – 16.30     Workshops:

 

                      Samarbejdsmødet som konflikthåndtering light

                      Dorte Nissen

En stor del af arbejdet med og omkring børn og deres familier er bygget op omkring et velfungerende samarbejde mellem familie og professionelle. Der bliver derfor holdt samarbejdsmøder, statusmøder, opfølgningsmøder etc. Ofte behandler vi møder som relativt ukomplicerede kontekster og som noget, der bare foregår ind imellem det egentlige arbejde. Men samarbejdsmøder er skueplads for kamp og store dramaer.

Vi vil tage udgangspunkt i nogle af de almindelige ideer om møder, som f.eks. at parterne i samarbejdsmødet bør have fælles forståelse af problemet, og at vi gennem en god dialog kan tale os frem til fælles ideer om hvad der videre bør gøres. Men - hvordan får disse ideer os til at handle, og hvilke effekter har det for samarbejdet, når der er vidt forskellige ideer på banen, forskellig status og forskellige positioner?

Vi vil se på hvorledes ideer fra narrativ konflikthåndtering, fra organisationstænkning og fra kommunikationsteori kan inspirere til anderledes mødeformer, hvor der tages udgangspunkt i forskellighed, og hvor interview er den bærende form.

 

                      Hvor blev kærligheden af?
                      Tro, håb og kærlighed – absent, but implicit

Lisbeth Villumsen

Når alt tro og kærlighed lades inde - må vi arbejde på at vinde håbet tilbage til familien.

Mange børn og unge i Danmark i dag har forskellige belastende reaktionsmønstre, hvor en hel del af disse kan føres direkte tilbage til forældrenes (ubearbejdede) oplevelser omkring graviditet og fødsel. I workshoppen vil der blive givet praktiske eksempler på, hvordan man via systemiske, narrative samt nyudviklede metoder kan arbejde med processer i forebyggelse og behandling, hvor forældre og børn i familier har været ramt af reaktioner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Metoderne, der anvendes, kan også bruges i mange forskellige andre sammenhænge, når man arbejder med familiebehandling, parforholdsproblemer, skilsmissefamilier m.m.

Konkrete eksempler vil illustrere anerkendende forebyggelse af / hjælp til / behandling af reaktioner i forbindelse med graviditet / fødsel / småbarns-periode.

Vi kommer til at tale om tilknytningsforstyrrelser hos børn i alle aldre, der har haft en forælder, der i en periode har været invaderet af en efterfødselsreaktion. Denne tilstand rammer mindst hver 4.familie i Danmark. Da der fødes ca. 60.000 børn om året i Danmark, må det siges at være rigtig mange børn og deres forældre, der rammes af denne tilstand, og hvor påvirkningerne, hos nogle rækker langt ind i barndommen, ungdommen eller videre ind i voksenlivet. At arbejde med forebyggelse af disse belastninger, styrke forældreevnen, samt arbejde med disse børns og unges belastninger er derfor et vigtigt led i dette arbejde, idet det rækker langt ind i fremtiden for næste generation.

Via et forskningsprojekt er det vist, at forebyggelse kan halvere antallet af reaktioner, samt give de familier, der rammes, nye systemiske / narrative handlemuligheder. Dette har store positive konsekvenser for børns og unges udvikling.

 

                      Foucault som terapeut

                      Mats Widsell

                     Michael Foucault er mest kendt som filosof, men hans første uddannelse og arbejde var som psykolog på et psykiatrisk hospital i Frankrig. Hans første bog var et forsøg på at definere, hvad psykisk sygdom er. Foucault forlod det kliniske arbejde inden for psykiatrien til fordel for filosofien og skrev en doktorafhandling i filosofi om galskabens historie. Herefter fortsatte han sin forskning med at undersøge, hvordan mennesket bliver defineret diskursivt, eller italesat, som det hedder for tiden, og hvordan mennesket bliver disciplineret ved hjælp af overvågning. Hans sidste interesseområde var seksualitetens historie, som især handler om, hvad Foucault kalder for selvets teknologier. Det er særligt det sidste. som denne workshop handler om: Hvordan kan Foucaults idéer og forskning bruges i terapi og behandling?

                               Michael White har fortalt, hvilken stor betydning Foucault har haft som inspiration til at udvikle narrativ terapi. Eksempelvis hans måde at arbejde med negative konsekvenser af den moderne magt, de oplevelser mange mennesker har i dag af at ikke slå til, ikke at være god nok og at opleve sig som en personlig fiasko. Foucault har meget at byde på, og denne workshop afprøver nogle af disse idéer i form af oplæg, diskussion og et par kortere øvelser.

                      Kan man være terapeut, når man har kærestesorg … og andre                       overvejelser om personlig ramthed i den terapeutiske relation.

Henning J. Nielsen

                      Dette er en workshop, hvor vi vil bevæge os i krydsfelterne mellem egne og        andres oplevelser, når emnet er kærestesorg og andre tab af nære relationer.

                      Hvordan håndterer vi vores eget liv, samtidig med, at vi forventes at                     forholde os fagligt og professionelt til andres?

                      Gør det terapeuten til en dårligere eller en bedre samtalepartner, at han selv er i det                  sorteste humør, når han taler med en deprimeret…

                      Hvordan tar’ vi hånd om andre, i situationer hvor vi knapt nok kan tage hånd om os                   selv? 

                      Disse og andre spørgsmål vil du få mulighed for at drøfte med oplægsholderen og                    øvrige deltagere, mens du overvejer, hvad der sker                med dine egne                    urørlighedszoner.

 

17 – 18.30     Generalforsamling

 

19.30 - ?       Festmiddag

 

 

 

Lørdag

 

8.30 – 9.30    Morgenmad

 

9.30 – 12       Hovedoplægsholder:

                      Vibe Strøier taler om håbet

 

12                  Farvel-sandwiches

 

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.


Praktiske oplysninger

 

Hvor foregår årsmødet?

Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

www.hotel-svendborg.dk

 

 

Deltagerpriser

                                            Medlem                              Ikke-medlem

Enkeltværelse:                   kr. 2.900,-                           kr. 3.400,-

Dobbeltværelse:                 kr. 2.600,-                           kr. 3.100,-

Uden overnatning:              kr. 2.300,-                           kr. 2.800,-

 

 

Tilmelding og betaling

Du er først på deltagerlisten, når din betaling er registreret hos STOK.

 

Betaling: Girokonto 456 8826

eller bankkonto 3434 456 8826

Hvis du ønsker at betale elektronisk via EAN regning sendes EAN-nummer til sorenvsorensen@hotmail.com

Vær opmærksom på at betaling via EAN-nummer er meget langsom, og husk at der

skal påføres navn på samtlige deltagere, hvis der betales samlet.

 

Betalinger modtages ikke efter: 12. oktober 2009.

 

 

Nærmere oplysninger

Dorte Nikolajsen
Telefon: 40 45 08 05
e-mail: dortenik@gmail.com

 

 

Early book!

Hvis din betaling er indgået før d. 15/9 2009 vil du modtage en spændende bog der har udgangspunkt i årets tema. Den modtager du på årsmødet.

 

 

 

 

 

STOK – Dansk forening for Systemisk Terapi Og Konsultation

er en forening for personer og grupper, som interesserer sig for og beskæftiger sig med systemisk og narrativ terapi, konsultation, organisation, ledelse, forskning og undervisning.

 

NB! Hotellet tilbyder gratis transport fra Odense til Svendborg!