STOK indkalder til

Generalforsamling i STOK for 2009

Generalforsamlingen afholdes

fredag d. 13. november 2008 kl. 17.30

på Hotel Svendborg

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent (mødeleder). Der kan vælges 2 dirigenter

2. Valg af referent (-er)

3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

4. Beretning fra udvalgene, de lokale kontaktpersoner, Fokus på familien, Nordisk

samarbejde og Internationalt

5. Beretning om PR og hjemmeside

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Fastlæggelse af kontingent samt budget for nyt regnskabsår

7. Forslag til vedtægtsændringer (klik på linket og se de 5 forslag)

7. Valg til bestyrelsen. På valg: Formand Ole Nygaard (genopstiller ikke), Jacob Mosgaard (genopstiller ikke), Dorte Nikolajsen (genopstiller)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Forslag til medlemmer i Kursusudvalget.

10. Forslag til medlemmer i Bladudvalget.

11. Valg af to revisorer

12. Evt.